ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I ODBIERZ RABAT 5% NA PIERWSZE ZAKUPY

Regulamin konkursu “Zdradź nam, swój wnętrzarski #MUSTHAVE tej jesieni!”

 1. Organizator konkursu:
 2. 1.1 Organizatorem konkursu “Zdradź nam, swój wnętrzarski #MUSTHAVE tej jesieni!”, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”, jest SPENSEN Spółka Z OGRANICZONĄ Odpowiedzialnością Spółka KOMANDYTOWA z siedzibą pod adresem al. Zwycięstwa 267, 81-525 Gdynia, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-Północ W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000615017, nr NIP 5862305958, nr REGON 36430580300000.
 3. Przedmiot konkursu:
 4. 2.1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najciekawszej odpowiedzi spośród komentarzy zamieszczonych pod postem konkursowym.
  2.2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 odpowiedź.
 5. Nagrody:
 6. 3.1. Organizator przewiduje jedną nagrodę główną, którą jest koc z wełny Alpaki classic fishbone silver | white
  3.2. Nagroda zostanie wysłana w terminie 7 dni roboczych od otrzymania adresu odbioru.
  3.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w doręczeniu.
 7. Informacje ogólne
 8. 4.1. Konkurs rozpoczyna się z chwilą publikacji posta konkursowego i trwa do dnia 31 września 2022 r. do godziny 23:59
  4.2. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym opublikowanym dnia
  4.3. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie dokonane na profilu marki spensen w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/SPENSEN-1322986041060759
  4.4. Zwycięska odpowiedź może zostać wykorzystana przez Organizatora w działaniach reklamowych.
 9. Zasady uczestnictwa
 10. 5.1. Uczestnikiem konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałe w Polsce, będące autorem zgłaszanej odpowiedzi i posiadające prawa autorskie do przesłanej odpowiedzi. Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez Uczestnika konkursu praw autorskich osobistych i majątkowych osób trzecich.
  5.2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani osoby spokrewnione (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo i powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoby przysposobione oraz ich małżonkowie, osoby pozostające we wspólnym pożyciu).
  5.3. Uczestnik konkursu musi posiadać konto w serwisie Facebook
 11. Sposób wyłonienia zwycięzców
 12. 6.1. Zgłoszenia będą oceniane przez jury konkursowe powołane przez Organizatora. W skład jury wchodzą przedstawiciele Organizatora.
  6.2. Przy ocenie zgłoszenia jury konkursowe kieruje się swoim subiektywnym uznaniem, biorąc pod uwagę kreatywność i oryginalność odpowiedzi.
  6.3. Wybór zwycięzców zostanie dokonany w głosowaniu tajnym. Ogłoszenie wyników zostanie dokonane na profilu Facebook oraz Instagram organizatora dnia r. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w prywatnej wiadomości.
 13. Informacje ogólne:
 14. 7.1. Zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym oznacza, że uczestnik bierze udział w konkursie i akceptuje niniejszy regulamin, posiada do jego treści pełne prawa autorskie: osobiste i majątkowe oraz może nią swobodnie rozporządzać, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  7.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publiczną prezentację danych osobowych, w szczególności w celu dokonania wyboru zwycięzcy ogłoszenia wyników konkursu oraz ewentualnego doręczenia nagrody.
  7.3. Spensen gromadzi dane osobowe wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu i nie udostępnia ich innym podmiotom.
  7.4. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych może doprowadzić do wykluczenia z udziału w konkursie.
 15. Postanowienia końcowe:
 16. 8.1. Organizator zastrzega sobie prawo niezakwalifikowania do konkursu zgłoszeń niespełniających wymogów niniejszego regulaminu.
  8.2. Wszelkie spory i roszczenia powstałe w związku z konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  8.3. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia konkursu.
 17. Wyłączenie odpowiedzialności Facebook
 18. 9.1. Organizator informuje, iż konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany lub wspierany przez właścicieli serwisu Facebook, ani aplikacji Facebook Messenger, którzy nie ponoszą też odpowiedzialności za jego prawidłowy przebieg. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować́ wyłącznie do organizatora konkursu.